پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
انجمن حرفه‌اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت پس از نشست‌هاي تخصصي مديران HSE پيمانكاران اصلي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و تعامل و همفكري در زمينه موارد مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط‌زيست تصميم‌گيري شد انجمني ملي با الگوبرداري از انجمن بين‌المللي توليدكنندگان نفت و گاز (OGP) با رويكرد وجود نهاد غير انتفاعي معتبر و تاثير گذار در توسعه فرهنگ و ارتقاء عملكرد HSE در صنعت نفت تشكيل گردد، بدين منظور انجمن حرفه‌اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت از خرداد ماه سال 1388 با برگزاري جلسات و دعوت از شركت‌هاي كارآفرين و پيمانكار فعال در اين صنعت به‌طور رسمي آغاز بكار نموده و اركان انجمن بشرح زير تعيين‌گرديد :
  • هيئت مؤسس
  • هيئت مديره
  • هيئت اجرايي
  • بازرس
  • خزانه دار
  • دبيرخانه
  • كميته هاي تخصصي
مديريت كاهش اثرات زيست محيطي پروژه ها از ضروريات دستابي به توسعه پايدار و موفقيت هاي مستمر اجتماعي مي باشد.
اين اعتقاد در اجزاء انجمن HSE جاري بوده و بر اين باوريم تا پرسنل را از ريسكهاي محيط زيستي بر حذر داشته و با مشاركا همگاني واطلاع رساني و آموزش لازم در صدد كاهش آلودگي هاي آب –خاك – هوا بر آييم.
هدف ما در انجمن HSE، ارتقاء ايمني كاركنان اعضاء و پيمانكاران ، از طريق بكارگيري سيستم هاي برتر HSE همراه با حفظ كامل سرمايه ها و رعايت استانداردهاي مرتبط مي باشد.
راهنما ها و دستوالعمل هاي ايمني انجمن HSE ، ساختار لازم جهت حصول اطمينان از توجه مناسب به جنبه هاي ايمني در پروژه هاي تحت اجراي اعضاء را تامين خواهد نمود.
انجمن HSE چگونگي دستيابي، حفظ و نظارت بهينه بربهداشت و سلامت همه پرسنل شركتهاي تحت عضو را بصورت مستمر در نظر داشته وبه مديران پروژه ها كمك مي كند كه از طريق:
امور پزشكي، بهداشت شغلي و اطلاعات بهداشت عمومي و اندازه گيري مخاطرات و آلاينده هاي محيط كار ، ايمني پرسنل و پيمانكاران تحت نظارت خود را کنترل نمايند.