پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links
استراتژی نهایی انجمن حرفه ای HSE پس از بحث و تبادل نظر طی جلسات متعدد اعضاء هیئت اجرایی انجمن و پس از ارزیابی آن با مدل SWOT نهایتا در تاریخ 91/07/20 در بیست و ششمین جلسه هیئت اجرایی در 12 ماده به تصویب رسید.

کلیه اعضاءکمیته های فنی و مسئولین محترم کمیته های انجمن موظف به اولویت بندی برنامه ها و امور اجرایی جهت حصول و دستیابی به اهداف این استراتژی می باشند.

  استراتژی انجمن حرفه ای HSE