پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : کمیته ها : كميته آموزش و فرهنگ‌ سازي

كميته آموزش و فرهنگ سازي انجمن حرفه اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت، به منظور نهادينه نمودن فرهنگ HSE در بين اعضاء انجمن و ذينفعان وهمچنين با هدف ارتقاء سطح دانشHSE و فراهم نمودن نيازهاي علمي و آموزشي اعضاء انجمن تشكيل گرديده و اهم اهداف آن عبارتند از:

  1. ارتقاء سطح دانش و فرهنگ HSE به منظور دستيابي به اهداف اصلي انجمن.
  2. تهيه طرح هاي جامع و راهبردي آموزش.
  3. بررسي اثر بخشي كميّت و كيفيت آموزشHSE اعضاء انجمن و ذينفعان.
  4. نياز سنجي كميته هاي فرعي انجمن در حوزه آموزش و ارائه طرح هاي راهبردي.
  5. ارتباط با مراكز دانشگاهي و علمي داخل و خارج از كشور به منظور تبادل اطلاعات .
  6. به روز رساني كيفيت آموزش اعضاء انجمن .
  7. ايجاد هماهنگي بين مراكز آموزش HSE اعضاء انجمن.
  8. استاندارد سازي سيستم مديريت آموزش انجمن.

 دانلود:
آيين نامه كميته آموزش و فرهنگ سازي
برنامه سالانه كميته آموزش و فرهنگ سازي
برنامه اوليه برگزاري كارگاه هاي آموزشي